ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646ผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศผลสอบภาคความรู้
ให้เข้ารับการสอบซ่อมในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

<<ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบซ่อม>>


สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้เรียบร้อยแล้ว
ให้เลือกวันเข้าสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน คนละ 1 วัน
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2239684 ในวันเวลาราชการ
และให้เข้าสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานตามวันที่เลือก ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ
เวลาสอบ 08.00 - 17.00 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดแบบฟอร์มของหน่วยงาน
ให้เรียบร้อยเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวเครือข่ายเมื่อสอบเสร็จวันสอบภาคปฏิบัติ
รับเข้าสอบ (คน)
ยอดผู้จอง (คน)
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
30
3
 
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
30
12
 
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
30
2
 
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
30
8
 
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
30
3
 
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
30
2
 
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
30
-
 
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
30
5
 
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
30
-
 
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
30
-
 
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
30
-
 
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
30
-
 
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
30
-
 
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
30
1
 

 Download เอกสาร/แบบฟอร์มการสอบ
  >> ประกาศผลสอบภาคความรู้ (สอบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560)
  >> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบซ่อม (สอบวันที่ 26 มิถุนายน 2560)
  >> แผนผังห้องสอบ (สอบซ่อม)


 ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  >> 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
  >> 12 มิถุนายน 2560 สอบภาคความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  >> 22 - 23 มิถุนายน 2560 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

 ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................

 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................

 ประกาศรับสมัครงาน
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ(เพิ่มเติม)
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน