ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558
สอบภาคความรู้ วันเวลา และสถานที่สอบ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
เพื่อขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดสอบภาคความรู้วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
รอบเช้า เวลา 10.30 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมเทเวศรวงวิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวันที่ 3 มิถุนายน 2558
  >> รายชื่อผู้เข้าสอบรอบเช้า สอบเวลา 10.30 - 12.00 น.
  >> รายชื่อผู้เข้าสอบรอบบ่าย สอบเวลา 13.00 - 14.30 น.
  >> กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  >> 9 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบฯ
  >> 10 มิถุนายน 2558 สอบภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  >> 13 มิถุนายน 2558 ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน
  >> 15 - 19 มีนาคม 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 1
  >> 22 - 26 มีนาคม 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................