ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ กทม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
วันที่
บาดเจ็บ
(ราย)
เสียชีวิต (ราย)
รวม
(ราย)
ในที่เกิดเหตุ
ระหว่างนำส่ง
ที่ ER
ใน 24 ชม.
9 เม.ย. 58
303
1
-
-
-
304
10 เม.ย. 58
394
1
-
-
-
395
11 เม.ย. 58
295
3
-
-
-
298
12 เม.ย. 58
241
1
-
-
-
242
13 เม.ย. 58
359
1
-
-
1
361
14 เม.ย. 58
340
2
-
-
1
343
15 เม.ย. 58
352
3
-
1
-
356
รวม
2,284
12
-
1
2
2,299
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
  >> แบบฟอร์มการลงข้อมูล
  >> ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูล
  >> สำรวจรายชื่อผู้ประสานงาน


ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน มีนาคม 2558
  >> 9 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  >> 13 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการฯ
  >> 16 - 20 มีนาคม 2558 โครงการอบรมหลักสูตร EMD
  >> 18 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบฯ
ประจำเดือน เมษายน 2558
  >> 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................