ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646


สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
วันที่
บาดเจ็บ
(ราย)
เสียชีวิต (ราย)
รวม
(ราย)
Admit
ในที่เกิดเหตุ
ระหว่างนำส่ง
ที่ ER
ใน 24 ชม.
11 เม.ย.60
242
-
-
-
-
242
49
12 เม.ย.60
342
2
-
-
1
345
75
13 เม.ย.60
415
6
-
-
-
421
81
14 เม.ย.60
419
3
-
1
-
423
67
15 เม.ย.60
405
1
-
-
-
406
56
16 เม.ย.60
262
3
-
-
-
265
42
17 เม.ย.60
189
-
-
-
-
189
32
รวม
2,274
15
-
1
1
2,291
402
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.30 น.
หมายเหต - ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 94 โรงพยาบาล
  และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  - ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 12 เมษายน 2560 เพิ่มเติม 7 ราย Admit 3 ราย
  - ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 13 เมษายน 2560 เพิ่มเติม 5 ราย Admit 2 ราย
  - ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 14 เมษายน 2560 เพิ่มเติม 2 ราย Admit 1 ราย
  - ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 15 เมษายน 2560 เพิ่มเติม 5 ราย Admit 2 ราย
  - ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 16 เมษายน 2560 เพิ่มเติม 12 ราย Admit 3 ราย


การเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
>> ดาวน์โหลดชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ประสานงาน/รับผิดชอบการส่งข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน เมษายน 2560
  >> 19 - 21 เมษายน 2560 อบรมหลักสูตรวิทยากรช่วยอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  >> 24 - 28 เมษายน 2560 อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1/2560
  >> 28 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................

 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................

ประกาศรับสมัครงาน
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน