ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้เรียบร้อยแล้ว
ให้เลือกวันเข้าสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน คนละ 1 วัน
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2239684 ในวันเวลาราชการ
และให้เข้าสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานตามวันที่เลือก ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ
เวลาสอบ 08.00 - 17.00 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดแบบฟอร์มของหน่วยงาน
ให้เรียบร้อยเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวเครือข่ายเมื่อสอบเสร็จวันสอบภาคปฏิบัติ
รับเข้าสอบ (คน)
ยอดผู้จอง (คน)
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
30
30
เต็ม
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
30
24
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
30
30
เต็ม
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
30
30
เ็ต็ม
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
30
30
เ็ต็ม
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
30
18
 
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
30
1
 
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
30
19
 
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
30
-
 
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
30
-
 


 ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  >> 15 - 18 สิงหาคม 2560 อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการจัดการในโรงพยาบาลฯ (HOPE) รุ่นที่ 1
  >> 23 - 24 สิงหาคม 2560 โครการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ (OD) รุ่นที่ 1
  >> 25 สิงหาคม 2560 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ BLS ณ ลานคนเมือง
  >> 30 - 31 สิงหาคม 2560 โครการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ (OD) รุ่นที่ 2

 ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................

 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................

 ประกาศรับสมัครงาน
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ(เพิ่มเติม)
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน