ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646


สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเขต กทม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
วันที่
บาดเจ็บ
(ราย)
เสียชีวิต (ราย)
รวม
(ราย)
Admit
ในที่เกิดเหตุ
ระหว่างนำส่ง
ที่ ER
ใน 24 ชม.
11 เม.ย. 59
275
1
-
-
-
276
38
12 เม.ย. 59
274
-
-
-
-
274
38
13 เม.ย. 59
396
-
-
1
-
397
71
14 เม.ย. 59
358
5
1
1
-
365
61
15 เม.ย. 59
214
2
-
-
-
216
30
16 เม.ย. 59
198
4
-
-
-
202
26
17 เม.ย. 59
148
3
-
-
-
151
24
รวม
1,863
15
1
2
-
1,881
288
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น
หมายเหตุ :
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 94 โรงพยาบาล
  และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
  ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บของวันที่ 16 เมษายน 2559 เพิ่มอีีกจำนวน 25 ราย


ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน มีนาคม 2559
  >> 2 - 4 มีนาคม 2559 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1/2559
  >> 14 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  >> 16 - 18 มีนาคม 2559 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 2/2559
  >> 21 มีนาคม 2559 สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2559
  >> 29 - 31 มีนาคม 2559 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3/2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................