ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646


สรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  เหตุการณ์ชุมนุมตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2557
  >> ยอดผู้บาดเจ็บ 782 คน
  >> ยอดผู้เสียชีวิต 25 คน
  >> รวมทั้งสิ้น 807 คน


ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
  >> 8 กรกฎาคม 2557 คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมืองเข้าศึกษาดูงาน
  >> 9 กรกฎาคม 2557 ประชุุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
  >> 23-25 กรกฎาคม 2557 จัดอบรมวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
ประจำเดือน สิงหาคม 2557
  >> 15 สิงหาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
  >> 21 สิงหาคม 2557 จัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลัีงงาน"
ประจำเดือน กันยายน 2557
  >> 4 กันยายน 2557 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์
>> การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
        ตามที่กรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี 2556 กำลังจะสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น
ศูนย์เอราวัณจึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์
จะทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในปี 2557 ดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำประกัน    
และค่าสมัครทำประกัน ส่งใบสมัครไปยังศูนย์เอราวัณเพื่อดำเนินการต่อไป
  >> ดาวน์โหลดคู่มือการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มปี 2557
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ครอบครัว)

>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................