ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์

*** เปิดสอบซ่อมภาคความรู้รอบสุดท้าย 27 กรกฎาคม 2558 ***


สอบภาคความรู้รอบสุดท้าย 27 กรกฎาคม 2558
สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านและผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบให้เข้ารับการสอบซ่อมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รอบเช้าเวลา 10.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 และ 3 อาคารศูนย์เอราวัณ และขอความร่วมมือให้แบ่งผู้เข้ารับการสอบอย่างละครึ่งในการเข้าสอบรอบเช้าและรอบบ่าย


ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้เรียบร้อยแล้ว

ให้เข้ารับการสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานประสานจองวันสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2223 9684 คนละ 1 วัน ซึ่งกำหนดสอบทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ โดยจะเริ่มเปิดให้จองวันสอบตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 และสามารถตรวจสอบยอดผู้จองแต่ละวัน (กำหนดสอบวันละ 30 คน) ได้ทางเว็บไซต์ www.ems.bangkok.go.th


>> จองวันสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานทางหมายเลข 02 2239684
วันที่สอบ
โควต้า
ยอดผู้จอง
หมายเหต
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558
30 คน
17
 
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
30 คน
12
 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
30 คน
7
 
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558
30 คน
6
 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558
30 คน
6
 
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
30 คน
9
 
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
30 คน
8
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558
30 คน
8
 
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558
30 คน
10
 
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558
30 คน
5
 
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
30 คน
17
 
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
30 คน
19
 
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
30 คน
5
 
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
30 คน
10
 
หมายเหตุ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22 23 29 30 สิงหาคม 2558 จัดโควต้าสำรองให้กับผู้ที่สอบซ่อม

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  >> 9 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบฯ
  >> 10 มิถุนายน 2558 สอบภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  >> 13 มิถุนายน 2558 ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน
  >> 15 - 19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 1
  >> 22 - 26 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 2
  >> 4 ก.ค. - 30 ส.ค. 2558 สอบภาคทักษะการปฏิบัติงานพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................