ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
วันที่
บาดเจ็บ
(ราย)
เสียชีวิต (ราย)
รวม
(ราย)
Admit
ในที่เกิดเหตุ
ระหว่างนำส่ง
ที่ ER
ใน 24 ชม.
               
               
               
               
               
               
               
รวม
             
ข้อมูล ณ วันที่

หมายเหตุ
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 94 โรงพยาบาล
และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


 รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
  >> ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ 2561


 ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
 ประจำเดือน มกราคม 2561
  >> 8 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  >> 23 มกราคม 2561 ประชุมบูรณาการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ กทม.
  >> 23 - 25 มกราคม 2561 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1
  >> 29 มกราคม 2561 ประชุมคณะดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  >> 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  >> 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1

 ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นฯ
..............................................................................................................................................................
>> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง นโยบายองค์กรคุณธรรมฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................

 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................

 ประกาศรับสมัครงาน
  >> ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน