ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646


สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ี 2560
วันที่
บาดเจ็บ (ราย)
เสียชีวิต (ราย)
รวม (ราย)
Admit
ในที่เกิดเหตุ
ระหว่างนำส่ง
ที่ ER
ใน 24 ชม.
29 ธันวาคม 59
365
1
-
-
-
366
73
30 ธันวาคม 59
457
-
1
-
-
458
81
31 ธันวาคม 59
368
-
1
1
1
371
74
1 มกราคม 60
290
1
-
1
-
292
67
2 มกราคม 60
240
2
-
-
-
242
47
3 มกราคม 60
173
-
-
-
-
173
25
4 มกราคม 60
170
-
-
-
-
170
28
รวม
2,063
4
2
2
1
2,072
395
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
หมายเหต ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก รพ.พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 94 รพ.และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เพิ่มเติม 1 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มเติม 2 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 1 มกราคม 2560 เพิ่มเติม 5 ราย รับไว้ในโรงพยาบาล 2 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 2 มกราคม 2560 เพิ่มเติม 28 ราย รับไว้ในโรงพยาบาล 6 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 3 มกราคม 2560 เพิ่มเติม 5 ราย รับไว้ในโรงพยาบาล 1 ราย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ี 2560
 
>> ดาวน์โหลดชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูล
  >> ดาวน์โหลดแบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  >> 6 - 30 ธันวาคม 2559 อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT-B รุ่นที่ 1/2560
  >> 20 ธันวาคม 2559 อบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 3/2560
  >> 23 ธันวาคม 2559 อบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 4/2560
  >> 27 ธันวาคม 2559 อบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 5/2560
  >> 26 ธันวาคม 2559 พิธีมอบบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................

 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................

ประกาศรับสมัครงาน
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน