ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646


สรุปจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.

สรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บ
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.  
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.       

          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. 
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. 
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. 
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 น. 
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. 
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. 
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 น.        
          >> 
สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
สรุปยอดผู้บาดเจ็บแยกตามสัญชาติ
          >> สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.
สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิต
          >> ข้อมูลผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 22.00 น.
          >> ข้อมูลผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
          >> ข้อมูลผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
          >> ข้อมูลผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
          >> ข้อมูลผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.
สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558
สอบซ่อมภาคความรู้รอบสุดท้ายวันที่ 3 กันยายน 2558


ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้เรียบร้อยแล้ว
ให้เข้ารับการสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานประสานจองวันสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2223 9684 คนละ 1 วัน ซึ่งกำหนดสอบทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ โดยสามารถตรวจสอบยอดผู้จองแต่ละวัน (กำหนดสอบวันละ 30 คน)
ได้ทางเว็บไซต์ www.ems.bangkok.go.th


>> จองวันสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานทางหมายเลข 02 2239684
วันที่สอบ
โควต้า
ยอดผู้จอง
หมายเหต
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
30 คน
เต็ม
 
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2558
30 คน
เต็ม
 


ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  >> 9 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบฯ
  >> 10 มิถุนายน 2558 สอบภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  >> 13 มิถุนายน 2558 ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน
  >> 15 - 19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 1
  >> 22 - 26 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 2
  >> 4 ก.ค. - 30 ส.ค. 2558 สอบภาคทักษะการปฏิบัติงานพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ (ฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................