ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์

*** เปิดสอบซ่อมภาคความรู้รอบสุดท้าย 27 กรกฎาคม 2558 ***


สอบภาคความรู้รอบสุดท้าย 27 กรกฎาคม 2558
สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านและผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบให้เข้ารับการสอบซ่อมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รอบเช้าเวลา 10.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 และ 3 อาคารศูนย์เอราวัณ และขอความร่วมมือให้แบ่งผู้เข้ารับการสอบอย่างละครึ่งในการเข้าสอบรอบเช้าและรอบบ่าย


ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้เรียบร้อยแล้ว

ให้เข้ารับการสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานประสานจองวันสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2223 9684 คนละ 1 วัน ซึ่งกำหนดสอบทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ โดยจะเริ่มเปิดให้จองวันสอบตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 และสามารถตรวจสอบยอดผู้จองแต่ละวัน (กำหนดสอบวันละ 30 คน) ได้ทางเว็บไซต์ www.ems.bangkok.go.th


>> จองวันสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานทางหมายเลข 02 2239684
วันที่สอบ
โควต้า
ยอดผู้จอง
หมายเหต
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
30 คน
เต็ม
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558
30 คน
21
 
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558
30 คน
27
 
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558
ยกเลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
30 คน
เต็ม
 
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
30 คน
เต็ม
 
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
30 คน
เต็ม
 
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
ยกเลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม
หมายเหตุ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22 23 29 30 สิงหาคม 2558 จัดโควต้าไว้ให้กับผู้ที่สอบซ่อมภาคความรู้ 157 คน

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  >> 9 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบฯ
  >> 10 มิถุนายน 2558 สอบภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  >> 13 มิถุนายน 2558 ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน
  >> 15 - 19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 1
  >> 22 - 26 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 2
  >> 4 ก.ค. - 30 ส.ค. 2558 สอบภาคทักษะการปฏิบัติงานพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................