ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันที่
บาดเจ็บ
(ราย)
เสียชีวิต (ราย)
รวม
(ราย)
Admit
ในที่เกิดเหตุ
ระหว่างนำส่ง
ที่ ER
ใน 24 ชม.
28 ธันวาคม 2560
308
2
-
1
-
311
61
29 ธันวาคม 2560
339
1
-
-
1
341
77
30 ธันวาคม 2560
299
-
-
-
-
299
62
31 ธันวาคม 2560
285
-
-
-
-
285
62
1 มกราคม 2561
341
4
-
1
-
346
94
2 มกราคม 2561
202
1
-
-
1
204
38
3 มกราคม 2561
150
1
-
-
-
151
25
รวม
1,924
9
-
2
2
1,937
419
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 94 โรงพยาบาล
และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม 7 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม 2 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม 8 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 1 มกราคม 2561 เพิ่มเติม 26 ราย
- ได้รับข้อมูลผู้บาดเจ็บวันที่ 2 มกราคม 2561 เพิ่มเติม 58 ราย


 รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ประสานงาน
  >> ดาวน์โหลดชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูล


 ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
  >> 1 - 8 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร CPR และ AED โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
  >> 12 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร CPR และ AED โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
  >> 14 - 15 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร CPR และ AED โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
  >> 19 - 22 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร CPR และ AED โรงเรียนวิชูทิศ

 ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................

 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 2)
..............................................................................................................................................................
>> แบบรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม 3)
..............................................................................................................................................................
>> แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมและตอบสอนงด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับต่างๆ (Service Plan)
..............................................................................................................................................................
>> แบบบันทึกข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR
..............................................................................................................................................................
>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................

 ประกาศรับสมัครงาน
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  >> ประกาศศูนย์เอราวัณ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน