ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา กรุงเทพมหานคร เ้ป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 50 เขต มีประชากรตามทะเบียนอาศัยอยู่ราว 6 ล้านคน และที่อพยพถิ่นฐานอีกราว 2 ล้านคน ตลอดจนมีประชากรเข้ามาใช้สอยพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอีกราว 4 ล้านคน โดยสำนักการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดบริการสาธารณะสุขทุกประเภท รวมงานด้านการรักษาพยาบาลและ ระบบการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ

แนวความคิดของกรุงเทพมหานคร ในการจัดบริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยจัดตั้งหน่วยแพทย์กู้ชีวิตขึ้น ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และอุกปรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นไปยังจุดเกิดเหตุ ต่อมาได้มีการขยายผลการให้บริการการแพทย์ ภาวะฉุกเฉิก เพื่อให้คลอบคลุมประเภทของความต้องการบริการของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์เอราวัณขึ้นเพื่อนเป็นศูนย์กลางการประสานการจัดบริการด้านการแพทย์ ประเภทวิกฤติฉุกเฉินทุกประเภท พร้อมทั้งจัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วย พร้อมการเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ด้วยการขอใช้บริการผ่านหมายเลขฌทรศัพท์ 1646 หรือสายตรง 0-2223-9401-3 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน

                              

ภาระหน้าที่

1.บริการรับแจ้งเหตุการขอใช้บริการด้านการแพทย์วิกฤตฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

2.บริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บที่บ้านที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

3.ประสานการจัดบริการหน่่วยแพทย์กู้ชีวิตสำหรับผุ้ป่วย ผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤตจากจุดเกิดเหตุและที่บ้าน

4.บริการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ประเภท HOTLINE "สายด่วนกู้ใจ"

5.เป็นศูนย์ส่งต่อกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เฉพาะในสังกัดกรุงเทพมหานคร)

6.เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์ประเภท HOTLINE